DJ SPILLER / S. E. BAXTOR – GROOVEJET

Super16 / 16:9 / Arriflex 16 SR III / 3.40 min / Music Video

(low resolution scan)

 

Director: Frank Nesemann

Idea: Frank Nesemann

Starring: Sophie Ellis Bextor / DJ Spiller

Prod: department m